About

Szanowni Czytelnicy, Autorzy i Recenzenci,

Dear Readers, Authors and Reviewers,                                                                                             (for english scroll down)

 

Czasopismo Journal of TeleOrto (JoTO) ISSN 2544-8404  jest recenzowanym czasopismem "on line", o klinicznej orientacji na zagadnienia ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Prace opisujące postęp techniczny w dziedzinie za szczególnym uwzględnieniem nowych technologii, edukacji, diagnostyki i leczenia na odległość w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem końcowych wyników leczenia. Z drugiej strony czasopismo zamieszcza artykuły przeglądowe dotyczące dziedziny ortopedia i traumatologia narządu ruchu w celu zmniejszania różnic między aktualnymi osiągnięciami technologii w ortopedii i traumatologii światowej, a osiągnięciami krajowymi.

 

Czasopismo jest naturalnym rozwinięciem rozpoczętej koncepcji, która doprowadziła do powstania Centrum Doskonałości "TeleOrto" (Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu), na terenie Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w 2004 roku. Cele czasopisma są bardzo praktyczne z utrzymaniem wiodącej linii rozwijania, wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technicznych w specjalności takich, jak między innymi rozwiązania informatyczne, biomateriałowe, inżynierskie. Na łamach czasopisma są poruszane również tematy podstawowe w specjalności, w tym:

Zagadnienia Chirurgii Ręki i Nadgarstka, Zagadnienia Chirurgii Biodra i kolana, Zagadnienia Chirurgii Powikłań Infekcyjnych w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Endoprotezoplastyki stawów, Schorzenia narządu ruchu, Leczenie zachowawcze Chorób i Obrażeż, Zagadnienia Chirurgii Barku i Łokcia, Zagadnienia leczenia zachowawczego i Chirurgii Kręgosłupa, Medycyna sportowa, Obrażenia Narządu Ruchu i Politrauma, Nowotwory Narządu Ruchu, Anatomia, Nauki Podstawowe, Klasyfikacje, Testy diagnostyczne, EBM w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (Ortopedia oparta na wiedzy), Techniki operacyjne, Leczenie Bólu, Badanie fizykalne, Farmakologia, Radiologia, Rehabilitacja, Reumatologia, Sprawy zawodowe specjalności, Bioetyka, Ekonomia i polityka ochrony zdrowia w odniesieniu do chorób i obrażeń narządu ruchu, Epidemiologia i Biostatystyka, Historia ortopedii, Informatyka medyczna, Zastosowania nowoczesnych rozwiązań Mobilnych i bezprzewodowych, Prowadzenie Praktyki Lekarskiej w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i wiele innych.

 

Składanie artykułów do redakcji odbywa się wyłącznie na drodze elektronicznej.

 

Autorzy proszeni są o złożenie artykułu i dodatkowych dokumentów w załączonym poniżej formacie.

 

Dokumenty wymagane do złożenia artykułu do recenzji:

 

- List motywacyjny (proszę użyć szablonu)

- Wersja pełna rękopisu zawierająca tytuł, autorów i przynależności i adres autora odpowiedzialnego za korespondencję (proszę użyć szablonu)

- Wersja zaślepiona rękopisu dla recenzentów (proszę użyć szablonu).

- Formularz przeniesienia praw autorskich na wydawcę (proszę użyć szablonu)

 

Uwagi dla autorów:

Czasopismo stosuje zasady określone w dokumencie *Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. New England Journal of Medicine, 1991, 324, 424–428.

Każdy autor powinien dostatecznie uczestniczyć w przedstawianej pracy i wziąć na siebie odpowiedzialność za publiczne przedstawienie artykułu. 

Autorstwo powinno być oparte na istotnym wkładzie w powstanie pracy: 

A. opracowanie koncepcji i zaprojektowanie badań lub analizę i interpretacje danych;

B. przygotowanie wersji roboczej tekstu lub dokonanie recenzji i rewizji tekstu, które istotnie wpływały na zawartość intelektualną

C. ostateczne zaakceptowanie treści artykułu w wersji do publikacji.

Warunki A, B, C muszą być spełnione przez autorów.

 

Osoba nie spełniająca kryteriów może zostać wymieniona w podziękowaniach zamieszczonych na końcu manuskryptu.

 

The Journal of TeleOrto (JoTO) ISSN 2544-8404 is a peer reviewed journal "online." It is focused on modern technology (including information technology) implementations into orthopaedic clinical practice. The Journal of TeleOrto (JoTO) is dedicated to bringing physicians and other professionals dealing with musculoskeletal disorders and injuries the best research and key information at the intersection of modern technologies and clinical practice, and to presenting the information in an understandable and clinically useful format. The intention is to create the journal for works describing the technical progress in the field, emphasizing new technology, education, diagnosis and treatment at a distance, with particular emphasis on the outcomes. On the other hand, the journal publishes articles on the field of orthopedics and traumatology of the locomotor system. The aim is also to unify views on the current developments of technology in orthopedics and traumatology globally and the national achievements perspective.

The journal is a natural continuation of the concept developed with the creation of the Center of Excellence " TeleOrto " (for Tele-diagnostics and Treatment of Diseases and Injuries of the Locomotor System), at the Chair and Department of Orthopedics and Traumatology of Locomotor System. The objectives of the journal are to follow the path of the development, implementation, and use of modern technologies in the field.

The journal will also address the main themes in the specialty, including:

Anatomy, Basic Sciences, Classifications, Diagnostic tests, EBM in Orthopedics and Orthopaedic Trauma, Hand and Wrist Surgery, Hip and knee surgery, Infectious Complications in Orthopaedics and Traumatology of the Locomotor System, Joint Replacement, Musculoskeletal disorders, Conservative Treatment, Shoulder and Elbow Surgery, Conservative treatment and surgery of the spine, Sports Medicine, Multitrauma, Tumours, Surgical techniques, Treatment of Pain, Physical examination, Pharmacology, Radiology, Rehabilitation, Rheumatology, Specialty training Cases, Bioethics, Economics and strategies of health in relation to diseases and musculoskeletal injuries, Epidemiology and Biostatistics, History of orthopedics, Health Informatics in Orthopaedics, The use of new mobile and wireless solutions in specialty, Management of Orthopaedic Practice, and others.

Submitting articles to the editorial board is only electronically.

Authors are requested to submit the article and additional documents attached below format ( downloadable version ).

 

Documents required to submit a paper for review:

- Cover letter (please use a template)

- The full version of the manuscript containing the title, authors and affiliation and address of the author responsible for correspondence (please use a template)

- A blinded version of the manuscript for reviewers (please use a template)

- The copyright transfer form (please use a template

 

Authorship Guidelines

 

The Journals of TeleOrto adheres to the criteria for authorship as outlined by the International Committee of Medical Journal Editors (Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. New England Journal of Medicine, 1991, 324, 424–428.):

Each author should have participated sufficiently in work to take public responsibility for the content. Authorship credit should be based only on substantial contributions to:

Conception and design, or analysis and interpretation of data; and

Drafting the article or revising it critically for important intellectual content; and

Final approval of the version to be published.

Conditions a, b, and c must all be met.

Individuals who do not meet the above criteria may be listed in the acknowledgements section of the manuscript.