News

Journal of TeleOrto 2013.11.05

Czasopismo jest recenzowanym czasopismem o klinicznej orientacji na zagadnienia ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Prace opisujące postęp techniczny w dziedzinie za szczególnym uwzględnieniem nowych technologii, edukacji, diagnostyki i leczenia na odległość w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem końcowych wyników leczenia. Z drugiej strony czasopismo zamieszcza również artykuły przeglądowe dotyczące dziedziny ortopedia i traumatologia narządu ruchu.

Czasopismo stawia sobie za cel także zamieszcza
ć przykłady pytań problemowych i innych pomocy edukacyjnych. 

Czasopismo jest naturalnym rozwini
ęciem rozpoczętej koncepcji, która doprowadziła do utworzenia Centrum Doskonałości "TeleOrto" – Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu, na terenie Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawie w 2004 roku. Cele czasopisma są bardzo praktyczne z utrzymaniem wiodącej linii rozwijania, wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technicznych w specjalności takich, jak między innymi rozwiązania informatyczne, biomateriałów, inżynierskie. Na łamach czasopisma są poruszane również tematy podstawowe w szeroko pojętej ortopedii i traumatologia narządu ruchu.

 

 

English version

The Journal of TeleOrto (Joto) is a peer reviewed journal "online." It is focused on modern technology (including information technology) implementations into orthopaedic clinical practice. The Journal of TeleOrto (JoTO) is dedicated to bringing physicians and other professionals dealing with musculoskeletal disorders and injuries the best research and key information at the intersection of modern technologies and clinical practice, and to presenting the information in an understandable and clinically useful format. The intention is to create the journal for works describing the technical progress in the field, emphasizing new technology, education, diagnosis and treatment at a distance, with particular emphasis on the outcomes. On the other hand, the journal publishes articles on the field of orthopedics and traumatology of the locomotor system. The aim is also to unify views on the current developments of technology in orthopedics and traumatology globally and the national achievements perspective.

The journal is a natural continuation of the concept developed with the creation of the Center of Excellence " TeleOrto " (for Tele-diagnostics and Treatment of Diseases and Injuries of the Locomotor System), at the Chair and Department of Orthopedics and Traumatology of Locomotor System. The objectives of the journal are to follow the path of the development, implementation, and use of modern technologies in the field.